سفارش تبلیغ
صبا

انسان ذاتآ زیبای وطروات را دوست دارد زیبای وطراوت بیشتر به آب وگیاه ونوع خاک جهت کاشت آن بستگی دارد وهرانسانی که حتی توان مالی ندارد با کوچکترین حرکت میتوان به این زیباییها دست پیدا کند نهالکاری وایجاد باغ درصورت داشتن علاقه با توجه به اشتغال خودبخود میتواند در روحیه انسان وحتی باتوجه به کار وتلاش در باغ جسم انسان را زنده تر وسالم نگه میدار


 

شکوفه های گیلاس

 

باغ وباغچه متفاوت از یکدیگرند

باغ :تعداد کثیری از درختان گوناگون

باغچه: تعدادقلیلی ازدرخت وسبزیجات

جهت احداث باغ سعی نمائید جای را انتخاب نمائید که زادگاه شما باشد دروهله اول دسترسی به آب را مدنظر قرار بدهید ودروهله دوم زمین مناسب بعد هزینه های جانبی اولین کار احداث منبع ذخیره آب ویا تانکر آب با توجه به مساحت زمین. زمین را درفصل پاییز مرتبآ شخم بزنیدودرصورت امکان از امکانات دیکس وپنج گاز جهت مسطح نمودن زمین مورد نظرنیز استفاده نمائید بعد بارعایت ستون وسطر وفاصله درختان محل کاشت نهال را با بیل بکهو ویا دستی چاله ها را بکنید جهت زیبای زمین خاکهای چاه را که توسط بیل بکهو کنده میشود در جاهای که زمین مسطح نیست جهت کمک به سیستم آبیا ری پخش نمائید جهت حفاظ بهتر لست که از فنس استفاده شود پایه های فلزی آهنی فنسها را سعی نمائید پس از رنگرزی در فاصله های حداکثر 30/2مترنصب نمائید تیرکها حد اقل 2متری باشد در روز درخت کاری 15اسفند درختان خویش را بکارید تا زمان 15فروردین سعی نمائید لوله کشی قطره ای را نیز تمام نمائید

 سیستم آبیاری قطرهای

 سیستم آبیاری قطرهای

تعریف

روش آبیاری قطره ای

مزیتهای بالقوه

محدودیتهای بالقوه

شرایط محیطی در آبیاری قطره ای

الف) تعریف

آبیاری قطره ای روشی است که آب پس از گذشتن از صافی ودرصورت لزوم همراه با کود محلول مستقیمآ از سطح ویا ازداخل به خاک داده میشود. آب دردرون لوله ودریک شبکه انتقال یافته وبه پای گیاه میرسد وسیله خروجی که آب را قطره قطره به بیرون از لوله میریزد قطره چکان (دریپر) نام دارد دریپرهابا فواره های بسیار تنگ با مسیر طولانی جریان افت فشار درشبکه پخش لوله ها پدید آورده وباعث کاهش فشار آب وخروج آرام آن میشودآب پس از خروج از دریپرها توسط نیروی جاذبه ومونینگی درپروفیل خاک حرکت میکند درنتیجه مساحتی که هر قطره چکان (دریپر) میتواند به آنها آب برساند به واسطه حرکت افقی جریان آب در خاک محدود میگردد

ب) روش آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای روشی است که در آن اب بوسیله فشاری که توسط پمپ ویا اختلاف ارتفاع بوجود می آید وارد لوله های اصلی وفرعی شده وبا استفاده از دریپرهابه صورت قطره درپای درخت یا بوطه چکیده وآب مورد نیاز آن را تامین میکند

برای جلو گیری از از ورود اجسام به داخل لوله ها ابتدا آب از صافی های مخصوص گذشته وسپس وار د لوله ها میشود درصورتی که نیاز به دادن سموم وعناصر غذایی به گیاه باشد میتوان این مواد را با روشهای که گفته خواهد شد به اب اضافه نموده ودراختیار گیاه قرارداد

با انجام آزمایشهای گوناگون .مقدار آب مورد نیاز هر گیاه قبلآ مشخص شده است مبا قراردادن تعداد معینی قطره چکان در اطراف هر گیاه مقدار آب مورد نیاز آن در اختیارش قرار میگیرد

این روش بازدهی بیشتر ی دارد ومیتوان برای آبیاری باغهای مختلف وبسیاری از گیا هان جالیزی در خاکهای مختلف با زمینهای دارای پستی وبلندی استفاده کرد

درصورت وجود مزارع وباغهای بزرگ بهتر است آنها را به قطعه های کوچکتر تقسیم نموده وبه نوبت آبیاری کرد

ج) مزیتهای بالقوه

آبیاری قطره ای در مقایسه باروشهای بارانی یا کرتی وجوی وپشته ای دارای محاسنی است که ازجمله می توان به این موارد اشاره کرد.

1)بهره گیری بیشتر از منابع آب

با توجه به ماهیت و خصوصیات فنی روش آبیاری قطره ای مصرف آب دراین شیوه کمتر ازسایرروشهای آبیاری است.درآبیاری قطره ای تنهابخشی از خاک اطراف بوته گیاه یادرخت آبیاری میشود .کاهش تبخیر ازسطح خاک عدم وجود رواناب سطحی وکنترل نفوذ عمقی از عواملی هستند که باعث کاهش مصرف آب ودرنتیجه افزایش بازده آبیاری می شود.دراین روش قسمتهایی اضافی خاک که معمولا در روشهای سنتی مربوط شده وآب آن بمصرف تبخیریاتعرق علفهای هرزمی رسد خشک باقی می ماند .دربعضی روشها مانند روش بارانی مقداری ازآب پخش شده توسط آبپاشها مستقیما درهوا تبخیر ویاتوسط با د از مزرعه خارج می گردد (باد بردگی)حال آنکه درروش قطره ای چنین مواردی وجود ندارد.درروش قطره ای حتی دراراضی شیبدار ودامنه تپه ها نیزرواناب سطحی وجود نخواهد داشت زیرا معمولا مقدار آبی که از قطره چکانها خارج می شود کمتر از شدت نفوذ است.عدم ایجاد سله درسطح خاکهای سلیتی از دیگرمزایای این روش است.باکنترل مقدار دبی در قطره چکان میتوان ازتلفات عمقی آب درخاکهای شنی جلوگیری نموده ویاشد ت پخش آب رامتناسب باظرفیت نفوذ خاکهای رسی تنظیم کرد.ازنظر کیفیت آب روش قطره ای مانعی در کاربرد اینگونه آبها نمی باشد.مثلا پنج کشور از 16کشور پیشرو در آبیاری قطره ای آب ها یی رامصرف می کنند که درانها غلظلت نمک بیش از500میلی گرم در لیتر است.درامریکا اسپانیا استرلیا اسرائیل وقبرس بیش از( 65)درصد آبهای مصرفی در سیستم قطرهای دارای غلظتی بیش از 1000میلی گرم نمک درلیتر می باشند حتی در اسرائیل وقبرس درتعدادی ازطرحهای خرد آبیاری شوروی آب متجاوزاز(2000)میلی گرم درلیتر است هر چند در سایر کشورها شکایتی از باب شوری آب اظهار نشده است اما مساله کیفیت آب از نظر وجود نمکها ازجمله مسایلی است که در آبیاری قطره ای نیاز به تحقیقات گستردهای دارد. 

   اخیرا درتعدادی ازکشورهای جهان استفاده از پساسپ تصفیه شده فاضلابهای  خانگی در آبیاری قطره ای معمول شده است که ازآن جمله میتوان به کشورهای امریکا واسرائیل اشاره نمود.د رکشورهای حاشیه خلیج فارس که باکمبود آب شیرین مواجهند کاربرد پساب تصفیه شده فاضلابهای خانگی وصنعتی برای آبیاری قطره ای درختان  گلکاریهابه سرعت رو به افزایش است.ازمدیریت هایی که در برخوردباآب شور اعمال می شود تناوب محصول کشت گیاهان مقاوم به شوری آبشویی زیاد وبرنامه ریزی آبیاری است که درآبیاری قطره ای باتنظیم برنامه آبیاری وکوتاه کردن فاصله بین آبیاری این امکان وجود دارد که محیط رشد ریشه را همیشه مرطوب نگهداشته و نمکها را ازاین منطقه دور کرد.آبشویی وتناوب از مهمترین مدیریتهایی است که در هنگام استفاده از آب شور در اکثر کشورها اعمال میشود .            

2)رشد بهتر گیاه وافزایش محصول

درآبیاریقطره ای نیاز آبی گیاه بطور روزانه تامین میشود .لذا رطوبت خاک درمنطقه توسعه ریشه ها در طول دوره رشد تقریبا ثابت باقی مانده  وگیاه کمتر از نوسانهای تنش آب صدمه می بیند مقایسه مقدار محصول

    

تولیدی درآبیاری قطره ای باسایر روشهای آبیاری نشان داده است که تولید محصول دراین روش معمولا بیشتر ویاحداقل مسوی باسایرروشها بوده است .به عبارت دیگر آبیاری قطره ای باعثکاهش مقدار محصول نمی شود.   

3)کاهش زیان وارده به گیاه در اثر شوری آب

آبیاری قطره ای در استفاده ازآب شورنسبت به سایرروشهای مرسوم آبیاری ارجع است.این امررامی توان حداقل به سه د لیل دانست.اول اینکه درروش قطره ای فاصله آبیاریها کوتاه بوده ومنطقه توسعه ریشه ها همواره خیس نگهداشته می شود.لذا محلول خاک که ریشه های گیاه آب ومواد غذایی مورد نیازخودراازآن دریافت می دارند تقریبا درطور دوره رشد گیاه رقیق باقی مانده وغلظت نمک درآن کم است .حال آنکه درسایرروش ها بد لیل زیاد بودن فاصله آبیاریها خاک درروزهای قبل آزآبیاری نسبتا خشک بوده ومحلول خاک ازنظر نمک غلیظ می گردد.جذ ب آب درچنین شرایطی باعث وارد شدن نمک به داخل گیاه وصدمه زدن به آن می شود.دوم اینکه درآبیاری قطره ای برخلاف روشهایی مانند بارانی آب مستقیما روی گیاه پاشیده نشده ویونهای کلر وسد یم موجود درآب درسطح برگ که باعث سوختگی آنها شود تجمع پیدا نمی کند.سوم آنکه در آبیاری قطره ای حجم مرطوب شده خاک که اصطلاحا به آن پیاز رطوبتی گفته می شود.بطرف خارج ازگیاه رو به گسترش بوده ونمک نیز درجبهه رطوبت بطور مرتب ازنقطه ریزش آب ازقطره چکان به خارج ازآن رانده می شود.بطوریکه اگر قطره چکان کنار گیاه ویادرجای مناسبی قرارگرفته باشد نمک ازدسترس ریشه ها دور می شود.البته عد م استقرار صحیح قطره چکان می تواند بر عکس نمک رابطرف ریشه ها رانده وباعث صدمه زدن به آن می شود.

4)امکان به کارگیری کودوسم همراه با آبیاری

درآبیاری قطره ای این امکان وجود دارد تا کودهای شیمیایی محلول رابتدریج وهمراه با آب آبیاری در اختیار گیاه قرارداد بد ین ترتیب خطر شسته شدن کودها به عمق خاک ویاخارج شدن آنها همراه با رواناب سطحی وجود ندارد.افزایش کارایی مصرف کود در آبیاری قطره ای یکی به دلیل مصرف کم کود است که فقط درتار بوته یا درخت چون آبیاری بطور روزانه صورت می گیرد می توان کود پاشی رامنطبق با مرحله ای ازرشد که گیاه شدیدا به آن نیازدارد انجام داد .دلیل توزیح یکنواخت کود در منطقه ریشه هاوعد م شسته شدن کود به اعماق خاک است.علاوه بر کود ها سایر مواد مانند قارچها.حشر کشها ویا علف کشها را نیز می توان توام با آب به سرعت در حال گسترش است .مثلا درامریکا اسپانیا .استرلیا .افریقای جنوبی ومکزیک نیمی از کودهای مصرفی درزراعتهایی که با سیستم قطره ای آبیاری می شوند توام با آب وتوسط همین سیستمها به زمین داده می شود . 

5)جلوگیری از رویش علفهای هرز

در آبیاری قطره ای قبل از وارد شدن سیستم از صافیهای مخصوص گذشته وتصفیه می شود .لذا امکان وارد شدن بذ رعلفهای هرز به داخل زمین وجود ندارد.ازطرف دیگر چون تنها سطح سایه اند از گیاه آبیاری شده وقسمتهای دیگر زمین خشک باقی می ماند شرایط برای رشد علفهای هرز فراهم نمی باشد .البته درقسمتی از خاک که قطره چکانها وجود دارند علفهای هرز به سرعت رشد می کند که باید با استفاده از علف کشها با روشهای مکانیکی با آنها مبارزه کرد .

6)نیاز کمتربه نیروی انسانی

 سیتسم آبیاری قطره ای را به سادگی می توان خودکار نموده و نیازرا به کارگرکاهش داد.بااستفاده از شیرهای برقی(                     ) زمان قطع ووصل جریان آب برنامه ریزی شذه ونیازی به کارگربرای انجام این کارها وجود ندارد.کاربرد همزمان کود وسم با آبیاری می تواند تاحد زیادی در نیروی کار مورد نیاز برای انجام کودپاشی یا سم پاشی صرفه جویی نماید.ومحاسن دیگر آبیاری قطره ای این استکه همزمان  با عمل ابیاری کارگران می توانند در بین ردیفهای گیاهی یا درختها رفت وآمد نموده وبه انجام کارهای مربوطه   

بپردازند.درصورتی که درسایر روشها ی آبیاری می بایست چند روزی باید صبرکرد تا خاک برای رفت وآمد کارگرها یاماشینهامناسب شود.  

7) صرفه جویی درانرزی

بازده آبیاری درروش قطره ای معمولا بالا تر از سیستمهای آبیاری میباشد. اطلا عات موجود نشان میدهد که بازده آبیاری درسیستم قطره ای درکشورهای مختلف جهان بین 60تا 95درصد است (جدول 1-8).کسب چنین کارایی بالا درسایر روشهای آبیاری به سختی امکان پذیر است.در مجموع بازده آبیاری قطره ای درسطح دنیارقمی درحدود 85 درصد می باشد که به لحاظ صرفه جویی وجلوگیری از تلفات یکی از روشهای موثر آبیاری به شمار می رود. 


 

 

 

 
تاریخ : دوشنبه 90/5/24 | 1:57 صبح | نویسنده : | نظر

  • paper | ایکس باکس | قالب بلاگ اسکای